Pythonでポート番号とプロトコル名からサービス名を調べる

コードは以下の通り:

#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-

import socket


def find_service_name(port, protocolname):
  """
  ポート番号とプロトコル名からサービス名を調べる
  """
  print "Port: %s => service name: %s" % (port, socket.getservbyport(port, protocolname))


if __name__ == '__main__':
  find_service_name(port=80, protocolname='tcp')
  find_service_name(port=25, protocolname='tcp')
  find_service_name(port=53, protocolname=‘udp')

getservbyport()にポート番号とプロトコル名を与えると、サービス名を返してくれる。